خرید سی سی کم ٬خرید iptv ٬09361284844٬خریداکانت جیشیر هوایی اینترنتی خرید اکانت forever - شیرینگ اینترنتی ایباکس٬ اکانت اینترنتی٬ اکانت اینترنتی gshare٬ اکانت اینترنتی جیشیر٬ تمدید اکانت gshare٬ تمدید اکانت ایکلاس٬ تمدید اکانت اینترنتی gshare٬ تمدید اکانت اینترنتی جیشیر٬ تمدید اکانت تیتانیوم٬ تمدید جیشیر استارمکس٬ تمدید شیرینگgshare.ir gshare٬ تمدید شیرینگ اینترنتی٬ تمدید شیرینگ اینترنتی next point٬ تمدید شیرینگ اینترنتی tiger٬ تمدید شیرینگ هوایی استارتراک٬ تمدید شیرینگ هوایی استارست 8800٬ تمدید شیرینگ هوایی استارست 9000٬ تمدید شیرینگ هوایی استارمکس٬ تمدید شیرینگ هوایی استارمکس 100 الفا٬ تمدید شیرینگ هوایی استاریکس٬ تمدید شیرینگ هوایی تایگر٬ تمدید شیرینگ اینترنتی مدیااستار٬ تمدید شیرینگ اینترنتی مدیااستار 5000٬ تمدید شیرینگ تایگر t800٬ تمدید شیرینگ جیشیر٬ تمدیداکانت استاریکس٬ تمدیداکانت هوایی بیست bsat٬ تمدیددشیرینگ star-x٬ تمدیدشیرینگ٬ تمدیدشیرینگ هوایی ایستار 20000٬ تمدیدشیرینگ هوایی istar٬ خررید جیشیر٬ خرید٬ خرید اکانت gshare.ir٬ خرید اکانت starmax٬ خرید اکانت starsat٬ خرید اکانت tiger٬ خرید اکانت tiger t800٬ خرید اکانت استارمکس٬ خرید اکانت استارمکس x100٬ خرید اکانت ایستار٬ خرید اکانت ایکلاس٬ خرید اکانت اینترنتی٬ خرید اکانت اینترنتی gshare٬ خرید اکانت اینترنتی istar٬ خرید اکانت اینترنتی next point٬ خرید اکانت اینترنتی استارست 2000٬ خرید اکانت اینترنتی استارمکس a100٬ خرید اکانت اینترنتی جیشیر٬ خرید اکانت اینترنتی ماهواره٬ خرید اکانت اینترنتی مدیااستار 5000٬ خرید اکانت اینترنتیgshare٬ خرید اکانت بیست٬ خرید اکانت پرمیوم٬ خرید اکانت تایگر٬ خرید اکانت تیتانیوم٬ خرید اکانت جیشیر٬ خرید اکانت رسیوور استاریکس٬ خرید اکانت نکست٬ خرید جی شیر٬ خرید جیشیر استارست٬ خرید جیشیر استارمکس٬ خرید جیشیر مدیااستار٬ خرید شیرینگ٬ خرید شیرینگ ایستار 20000٬ خرید شیرینگ اینترنتی٬ خرید شیرینگ اینترنتی istar x30000٬ خرید شیرینگ اینترنتی next٬ خرید شیرینگ اینترنتی next point٬ خرید شیرینگ هوایی جیشیر٬ خرید شیرینگ هوایی رسیور ایستار٬ خرید شیرینگ جیشیر٬ خرید شیرینگ ماهواره٬ خرید شیرینگ نکست٬ خرید و تمدید اکانت اینترنتی٬ خرید و تمدید اکانت اینترنتی gshare٬ سفارش اکانت هوایی gshare٬ سفارش اکانت هوایی جیشیر٬ سفارش شیرینگ هوایی gshare٬ سفارش شیرینگ هوایی جیشیر٬ شارژ اکانت istar٬ شارژ اکانت istar x20000٬ شارژ اکانت next٬ اکانت starmax a100٬ شارژ اکانت starsat٬ شارژ اکانت starsat sr-2000٬ شارژ اکانت آیکلاس٬ شارژ اکانت استارست٬ شارژ اکانت استارمکس٬ شارژ اکانت استاریکس٬ شارژ اکانت اورجینتال جیشر٬ شارژ اکانت ایستار٬ شارژ اکانت جیشیر٬ شارژ اکانت رسیور٬ شارژ اکانت مدیااستار٬ شارژ اکانت نکست٬ شارژ اکانتstarmax٬ شیرینگ هوایی gshare٬ شیرینگ هوایی جیشیر٬ علی جیشیر٬ فروش اکانت استارمکس a100٬ فروش اکانت هوایی رسیور٬ فروش اکانت جیشیر gshare.ir٬ iboxتمدید شیرینگ هوایی ایباکس٬ اکانت هوایی اکانت هوایی gshare٬ اکانت هوایی جیشیر٬ تمدید اکانت gshare٬ تمدید اکانت ایکلاس٬ تمدید اکانت هوایی gshare٬ تمدید اکانت هوایی جیشیر٬ تمدید اکانت تیتانیوم٬ تمدید جیشیرهوایی استارمکس٬ تمدید شیرینگ gshare٬ تمدید شیرینگ اینترنتی٬ تمدید شیرینگ هوایی next point٬ تمدید شیرینگ اینترنتی tiger٬ تمدید شیرینگ اینترنتی استارتراک٬ تمدید شیرینگ اینترنتی استارست 8800٬ تمدید شیرینگ اینترنتی استارست 9000٬ تمدید شیرینگ اینترنتی استارمکس٬ تمدید شیرینگ اینترنتی استارمکس 100 الفا٬ تمدید شیرینگ اینترنتی استاریکس٬ تمدید شیرینگ اینترنتی تایگر٬ تمدید شیرینگ هوایی مدیااستار٬ تمدید شیرینگ هوایی مدیااستار 5000٬ تمدید شیرینگ هوایی تایگر t800٬ تمدید شیرینگ جیشیر٬ تمدیداکانت استاریکس٬ تمدیداکانت بیست bsat٬ تمدیددشیرینگ star-x٬ تمدیدشیرینگ٬ تمدیدشیرینگ ایستار 20000٬ تمدیدشیرینگ اینترذنتی istar٬ خررید جیشیر٬ خرید٬ خرید اکانت gshare.ir٬ خرید اکانت starmax٬ خرید اکانت starsat٬ خرید اکانت tiger٬ خرید اکانت tiger t800٬ خرید اکانت استارمکس٬ خرید اکانت استارمکس x100٬ خرید اکانت ایستار٬ خرید اکانت ایکلاس٬ خرید اکانت اینترنتی٬ خرید اکانت اینترنتی gshare٬ خرید اکانت اینترنتی istar٬ خرید اکانت اینترنتی next point٬ خرید اکانت اینترنتی استارست 2000٬ خرید اکانت اینترنتی استارمکس a100٬ خرید اکانت اینترنتی جیشیر٬ خرید اکانت اینترنتی ماهواره٬ خرید اکانت اینترنتی مدیااستار 5000٬ خرید اکانت اینترنتیgshare٬ خرید اکانت بیست٬ خرید اکانت پرمیوم٬ خرید اکانت تایگر٬ خرید اکانت تیتانیوم٬ خرید اکانت جیشیر٬ خرید اکانت رسیوور استاریکس٬ خرید اکانت نکست٬ خرید جی شیر٬ خرید جیشیر استارست٬ خرید جیشیر استارمکس٬ خرید جیشیر مدیااستار٬ خرید شیرینگ٬ خرید شیرینگ ایستار 20000٬ خرید شیرینگ اینترنتی٬ خرید شیرینگ اینترنتی istar x30000٬ خرید شیرینگ اینترنتی next٬ خرید شیرینگ اینترنتی next point٬ خرید شیرینگ اینترنتی جیشیر٬ خرید شیرینگ اینترنتی رسیور ایستار٬ خرید شیرینگ جیشیر٬ خرید شیرینگ ماهواره٬ خرید شیرینگ نکست٬ خرید و تمدید اکانت اینترنتی٬ خرید و تمدید اکانت اینترنتی gshare٬ سفارش اکانت اینترنتی gshare٬ سفارش اکانت اینترنتی جیشیر٬ سفارش شیرینگ اینترنتی gshare٬ سفارش شیرینگ اینترنتی جیشیر٬ شارژ اکانت istar٬ شارژ اکانت istar x20000٬ شارژ اکانت next٬ شارژ اکانت starmax a100٬ شارژ اکانت starsat٬ شارژ اکانت starsat sr-2000٬ شارژ اکانت آیکلاس٬ شارژ اکانت استارست٬ شارژ اکانت استارمکس٬ شارژ اکانت استاریکس٬ شارژ اکانت اورجینتال جیشر٬ شارژ اکانت ایستار٬ شارژ اکانت جیشیر٬ شارژ اکانت رسیور٬ شارژ اکانت مدیااستار٬ شارژ اکانت نکست٬ شارژ اکانتstarmax٬ شیرینگ اینترنتی gshare٬ شیرینگ اینترنتی جیشیر٬ علی جیشیر٬ فروش اکانت استارمکس a100٬ فروش اکانت اینترنتی رسیور٬ فروش اکانت جیشیر تمدید cccam٬ تمدید سی سی کم٬ تمدید سیسیکم٬ تمدیدcccam٬ خرید cccam٬ خرید اکانت cccam٬ خرید اکانت سیسیکم٬ خرید سیسیکم٬ خرید و تمدید cccam٬ خرید و تمدید سی سی کم٬ خرید وتمدید cccam٬ خریداکانت سی سی کم٬ سیسیکم خرید سیسیکم ایباکس,خرید سیسیکم ایستار,خرید سیسیکم نکست,خرید سیسیکم مدیااستار,خرید سی سیکم استرانگ,خرید سی سی کم تیکس کروزر,فروش سیسیکم استاریکس,خرید سیسیکم starmax,فروش سیسیکم استارست,خرید سیسیکم استارست,خرید سیسیکم استارمکس,فروش سیسیکم استارمکس,فروشسی سی کم فول,فروش سیسیکم ارزان ,فروش سیسیکم ارزان,فروش سی سی کم ,فروش cccam,فروش سیسیکم ,reseller,iptv reseller,gshare reseller,forever reseller,cccam reseller,star-sher reseller,sds gshare reseller,فروش سرور سیسیکم,فروش سرور جیشیر,خرید سرور سی سیکم,خرید سرور cccam,خرید سرور ایپی تی وی iptv,خرید سرور gshare,خرید نمایندگی اکانت جیشیر gshare,خرید سرور یوروکم,خرید سرور شیرینگ iptv٬ آی پی تی وی٬ آیپی تی وی٬ اکانت iptv٬ خرید آی پی تی وی٬ خرید آیپی تیوی٬ خرید اکانت آی پی تی وی٬ خرید اکانت آیپی تیوی٬ خرید اکانتiptv٬ خرید و تمدید iptv٬ خرید و تمدید آی پی تی وی٬ خرید و تمدید اکانت iptv٬ خرید و تمدید اکانت آی پی تی وی٬ خریدiptv٬ کانت ای پی تی وی

وبلاگ شخصی

آخرین نوشته‌ها

آموزش تصویری اضافه کردن از اکانتها

maxresdefault (1)

فیلم اموزش دیدن کانالهای ماهواره

در گوشی و تبلتهای اندروید

دانلود اندرويد نرم افزار

دانلود فیلم اموزشی اندروید

iptv_intro_screen2_zapping iptv_landscape_football

فیلم اموزش دیدن کانالهای ماهواره

در گوشی و تبلتهای ایفون ios

ابتدا از اپل استور
GSE IPTV
دانلود و نصب کنید وطبق فیلم اموزشی کانالها را ببنید

دانلود فیلم اموزشی

 

 

اموزش باز کردن کانالهای کد شده و پولی

ابتدا رسیورهای استارمکس

فیلم اموزشی

باز کردن کانالهای کد شده در استارمکس starmax با اکانت gshare.ir در مدلهای

a100.x100alfa.x100super.x10beta.x20.a5.a10.a20.a30.1×1.2×2

دانلودفیلم اموزشی

باز کردن کانالهای کد شده در استارمکس با اکانت gshare.ir در مدلهایx50-x200

دانلود فیلم اموزشی

اموزش باز کردن کانالهای کد شده با اکانت GSHARE.IR دراستارمکس 5100.5200.5000.5050

دانلود فیلم اموزشی

دانلود فیلم اموزش دیدن کانالها بدون دیش فقط با اینترنت در اکانت iptv gshare در رسیورهای استارمکس

دانلود فیلم اموزشی دیدن ip tv gshare.ir در رسیورهای استارمکس

رسیور استارست

اموزش بازکردن شبکه های کارتی با اکانت gshare.ir در starsat استارست کلیه مدلها

شاید در بعضی استارت ها منو ها این مدل نباشه ولی همشون این گزینها رو داره

دانلود فیلم اموزشی

اموزش دیدن کانالها بدون دیش فقط با اینترنت در رسیور starsat استارست با اکانت iptv gshare.ir

دانلود فیلم موزشی استفاده از iptv

رسیور ایکلاس ونانوکلاسیک

باز کردن کانالهای کد شده در ایکلاس iclass با اکانت gshare.ir در مدلهای

k9k9.b9b9.t9t9.g9g9.a9a9.i25.i35.i15.n9n9 وهمه مدلهای نانوکلاسیک

دانلود فیلم اموزشی

 

باز کردن کانالهای کد شده در ایکلاس iclass با اکانت gshare.ir در مدلهای

SUN1.SUN2.SUN3.SUN4. 3G HD PVR، مدل S+96 Home Multimedia. مدل S10000 Gold WIFI HD PVR
دانلود فیلم اموزشی
باز کردن کانالهای کد شده در ایکلاس iclass با اکانت gshare.ir در مدلهای

لینوکسی u66.i45

دانلود فیلم اموزشی

رسیورISTAR

باز کردن کانالهای کد شده در ایستار iSTAR با اکانت gshare.ir در مدلهای

X20000.X30000.X15000.X40000.X9900CLASIC

دانلود فیلم اموزشی

 

باز کردن کانالهای کد شده در ایستار iSTAR با اکانت gshare.ir در مدلهای SUNPLUS

X5000.X50000.X60000.X70000.X33000.X9900.X4000.X3500.X35000.X3000 وووووو

دانلود فیلم اموزشی

باز کردن کانالهای کد شده در ایستار iSTAR با اکانت gshare.ir در مدلهای X2000-X1000-X1500-X2500

دانلود فیلم اموزشی

رسیور .OSCAR

class hd – GENT

باز کردن کانالهای کد شده در اسکار OSCAR با اکانت gshare.ir دو جنت و کلاس اچ دی

دانلود فیلم اموزشی

 

رسیور FORSAT

Dynavision-XCRUISER

باز کردن کانالهای کد شده در ایکس کروزر XCRUISER با اکانت gshare.ir

شاید در بعضی از منو ها ایکس کروزر منو شاید این مدلی نباشه ولی همشون این گزینها رو داره

دانلود فیلم اموزشی

 

رسیورSTRONG

باز کردن کانالهای کد شده در استرانگ STRONG با اکانت gshare.ir

دانلود فیلم اموزشی

دیدن کانالها ماهواره با اینترنت در استرانگ STRONG با اکانت ایپی تی وی gshare.ir

دانلود فیلم اموزشی

 

رسیورمدیااستار

باز کردن کانالهای کد شده در مدیااستار MEDIASTAR با اکانت gshare.ir

دانلود فیلم اموزشی

دیدن کانالها ماهواره با اینترنت در مدیااستار MEDIASTAR با اکانت ایپی تی وی gshare.ir

دانلود فیلم اموزشی

رسیورTIGER

باز کردن کانالهای کد شده در تایگر TIGER با اکانت gshare.ir

دانلود فیلم اموزشی

 

رسیورBSAT

 

باز کردن کانالهای کد شده در بی ست B SATبا اکانت gshare.ir

 

دانلود فیلم اموزشی

 

قیمت همکاری سرورهای IPTV و اکانت هوایی و اینترنتی

GGGshare@Gmail.com

09361284844

Skype

GGGSHARE

فروش اکانت هوایی اینترنتی استارمکس.استارست.ایستار.ایکلاس.استاریکس.مدیااستار.بی ست

فروش سی سی کم

خرید اکانت سیسیکم

این اکانت سیسیکم بهترین و فول ترین اکانت سیسیکم در دنیا هست 30کارت لوکال

در 14ماهواره را ساپورت میکند به جرات میتوان گفت هیچ سیسیکمی

قوی تر از این سیسیکم در دنیا وجود ندارد

تنهاسیسیکم که از سیسیتم gzip باستفاده میکند و حجم مصرف اینترنت شما از 100مگ ماهانه بیشتر نخواهد شد

توجه کنید همه سیسیکمها از 4.تا 6گیگ مصرف اینترنت ماهانه استفاده میکنند ولی این سیسیکم خیر

قیمت یک ساله

  100000هزار تومان

قیمت دوساله

170000 هزار تومان

قیمت سه ساله

240000 هزار تومان

نسیسیکم نامحدود بدون تاریخ انقضا هیچ وقت تمام نمیشود

طلایی

تومان 1000000

نقره ای دوکاربره

170000تومان

طلایی سه کاربره

2400000 تومان

پرداخت انلاین با کلیه کارتهای عضو شتاب

درصورت فیلتر بودن صفحه پرداخت انلاین از فیلتر شکنهای رایگان زیر استفاده بفرمایید

pardakht online

فروش آی پی تی وی

gshare

iptv

iptv

تنها اکانتی است که داخل کشور میتوانید کانالها را

بدون دیش و النبی

فقط و فقط و فقط با اینترنت داشته باشید

ابتدا باید عرض کنیم با خرید یک اکانت میتوانیدهم در تلویزیون و گوشی اندروید و IOS
هم کامپیوتر و هم تبلت ویندوز و اندروید ووو این کانالها را با اینترنت خانگی و اینترنت سیم کارت میتوانید مشاهده بفرماید
برای اولین بار در دنیا از سیسیتم زیپ استفاده شده تا حجم اینترنت شما
در ساعت حدود ۲۰۰ مگ
روی کانالهای اس دی تا ۴۰۰ مگ روی
اچ دی مصرف داشته باشید میدونید
که ای پی تی وی های دیگه ساعتی ۵ تا ۶ گیگ مصرف داره

با سرور تهران باسرعت 512 یعنی اگه سرعت ۱۵۰ کیلوباشد به راحتی میتوانید تصاویراس دی را ببینید
با سرورتهران باسرعت 1 مگ یعنی اگه سرعت ۲۵۰ کیلو باشد به راحتی میتوانید تصاویر اچ دی را ببینید

قیمت سه ماهه سرور تهران مبلغ 177 هزار تومن
قیمت شش ماهه سرور تهران مبلغ 270 هزار تومن
برروی یک ساله اکانت تعداد کانالها بیشتر هست

اکانت طلایی سرور شخصی هست با بهترین سرعت و کانالهای سفارشی

قیمت ۳۹۹ هزار تومان یک ساله

سرور اختصاصی

بیش از 6000 کانال سفارشی یعنی همه پکیجهای دنیا رو میتوانید

داشته باشید

همین پکیج قیمت نامحدود طلایی 3990000 تومان میباشد کانالهای سفارشی

و قیمت نامحدود برنزی 2700000 تومان میباشد

و قیمت نامحدود معمولی 1770000 تومان میباشد

پرداخت انلاین با کلیه کارتهای عضو شتاب

درصورت فیلتر بودن صفحه پرداخت انلاین از فیلتر شکنهای رایگان زیر استفاده بفرمایید

gshare

online

خرید اکانت فوراور ماهواره

خرید اکانت فوراور

تنها فروشنده اکانتforever

این اکانتهای یکی از بهترین اکانتهای موجود در بازار هست و

با سریال رسیور تمدید میشود

قیمت یک ساله

175000 هزار تومان

قیمت دوساله

300000 هزار تومان

قیمت سه ساله

500000 هزار تومان

 

پرداخت انلاین با کلیه کارتهای عضو شتاب

gshare

pardakht

خرید اکانت هوایی ماهواره

gshare

foroosh

تنها نماینده فروش شیرینگ واکانت هوایی و اینترنتی در خاور میانه

فروش شیرینگ هوایی gshare.ir

قیمت۱ساله اکانت هوایی معمولی ۹۹ هزارتومن موجود نمیباشد

قیمت۱ ساله نقره ای فول جهت اکانت هوایی ۱۲۰ هزارتومن

اکانتی حرفه ای با قابلیت های بالا

بازکردن پکیجهای معوملی و حرفه ای مثل بین اسپرتها و اسکای اچ دی و صدها پکیج دیگر

واکانت فول طلایی ۱۵۰ هزار تومن

فرق این اکانت با اکانت نقرهای در اینه که نزدیک به ۶۰۰ کانال بیشتر باز میکند

بعد از خرید سریال رسیور را پیامک کنید یا داخل توضیحات بنویسید کمتر از

یک دقیقه پیامی برای شما میاد که رسیور رو خاموش کنید دیتا حتما باید رو یوتلست ۷ درجه همان

w3

شماره تماس

09361284844

ایمیل

GGGSHARE@GMAIL.COM

پرداخت انلاین با کلیه کارتهای عضو شتاب

درصورت فیلتر بودن صفحه پرداخت انلاین از فیلتر شکنهای رایگان زیر استفاده بفرمایید

gshare

pardakht

gshare

baraye avalin bar

تمدید شیرینگ ریسیورهای

استارست

استاریکس

استارمکس

ای استار

اسکار

تیتانیوم

دیسکاوری

نکست

استاتراک

تایگر

مدیا استار

پرووین

فورتک استار

دیجیتال ایکس

ایکلاس

ایکس کروزر

bsat بی ست

دریملند

و وووووووووووووووووووووووووو

فقط در سایت جهانی GSHARE.IR

خرید اکانت اینترنتی ماهواره

gshare

account

تنها فروشنده رسمی اکانت GSHARE.ir

فروش اکانتهای Gshare.ir

از این به بعد می توانید این اکانتها را فقط از این سایت خریداری نمایید

برای دریافت اکانت ابتدا مبلغ فوق روبه حساب ریخته وبعد شماره پیگیری یا ساعت واریزرواطلاع میدید تا اکانت و اموزش براتون فرستاده بشه . فقط جواب دوستانی که اکانت رو خریده باشند جواب داده میشه

راه ارتباط با ما ازطریق یاهو و ایمیل وتلفن نظرات سایت هست درصورتی که دوستان مایل باشند

تماس گرفته و ما اکانت و اموزش رو تلفنی به دوستان میدیم

بعد از واریز وجه اکانت رو از راه ایمیل یا پیامک یا تلفنی دریافت کنید شماره تماس ما درزیر نوشته شده

09361284844

شرکت اکانت زیر یک سال نداره

قیمت این اکانتها برای مدت ۱ سال مبلغ 88 هزار تومان است موجود هست

کیفیت متوسط

قیمت این اکانتها برای مدت ٢ سال مبلغ 145 هزار تومان است موجود هست

کیفیت مطلوب

همان اکانت روی ریسیورهای

ISTAR-STAR SATSTARMAX -OSCAR,,,وووووو

قیمت این اکانتها برای مدت 3 سال مبلغ 199 هزار تومان است موجود هست

max.yestv.total .polsat

پکیج VOD

پکیج DISHTV

هزاران کانال دیگر وووووووو

بدون فریز همراه با بازکردن

پکیج های اختصاصی

و اکانت جدید طلایی پرفروش ترین اکانت دنیا یک ساله 180 هزار تومان این اکانت فقط و فقط با سریال رسیور تمدید میشه

تنها اکانت باز کننده کلیه پکیجهای سفارشی که در هیچ جای دنیا باز نمیشوند مثل

BEINSPORT HD

TOTAL HD

DISHTV HD

VOD HD

MTC TV HD

OTAU HD

Viasat HD

و100 ها پکیج دیگر

اکانت جدید برنزی یک ساله 110 هزار تومان

کیفیت معمولی

و اکانت نامحدود معمولی 880000 هزار تومان

و اکانت نامحدود معمولی 990000 هزار تومان

اکانت نامحدود برنزی 1100000

اکانت نامحدود نقره ای 1450000

اکانت نامحدود اکانت رویایی 1600000

اکانت طلایی نامحدود 1990000

تنها اکانت باز کننده کانالهای ترکیه ای

skyhd-3d

beinsport

nova hd

yeshd

bis hd

kabelkiosk hd

viasat hd

digit alb hd

و هزاران کانال دیگر

اکانت های نامحدود بدون محدودیت زمانی هست و میتوانید رو چندین رسیور بزنید در صورت تعویض

ایدی و ایمیل

GGGSHARE@GMAIL.COM

پرداخت انلاین با کلیه کارتهای عضو شتاب

درصورت فیلتر بودن صفحه پرداخت انلاین از فیلتر شکنهای رایگان زیر استفاده بفرمایید

ارتباط با سایت

GGGshare@Gmail.com

09361284844

Skype

GGGSHARE